Hàng hóa cấm vận chuyển bay

Các hàng hóa thuộc diện cấm vận chuyển bay sẽ được chuyển phát đường bộ gồm: – Các sản phẩm ghi tên bằng tiếng ngước ngoài, tên sản phẩm không rõ ràng +Vì không thể phân loại được mặt hàng, tất cả những mặt hàng không rõ tên sản phẩm sẽ được xếp vào hàng […]